Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej

Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej

Ogólne warunki i warunki gwarancji

Regulamin sklepu internetowego (e-sklepu) dla partnerów hurtowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Umawiających się Stron wynikające z zawartej na odległość umowy pomiędzy firmą Be Lenka sro, adres firmy: Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina (Republika Słowacka), CRN (IČO): 51085291, NIP (DIČ): 2120590197, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, Oddział Sro, Wstawka nr 68526 / L (zwana dalej „Sprzedającym”) oraz Kupujący - partner hurtowy, przedmiot w tym kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej Sprzedającego www.belenka.com (zwana dalej „e-sklepem”) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:

Dane Sklepu:

Be Lenka s.r.o.

Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie)

010 01 Žilina (Slovak Republic)

E-mail: wholesale@belenka.com

Numer telefonu: +421 948 191 469

Numer rachunku bankowego - IBAN: SK 74 8330 0000 0020 0129 3158 dla płatności w euro (EUR)

Prosimy nie płacić za zamówiony towar, chyba że otrzymają Państwo e-mail ze szczegółami płatności.

1.2. Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej są integralną częścią Umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedający i Kupujący zawrą Umowę sprzedaży w formie pisemnej, w której to zgadzają się na warunki odbiegające od podanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Hurtowej, postanowienia zawarte w Umowie sprzedaży mają pierwszeństwo nad Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Hurtowej.

1.3. Definicje

  • E-sklep – system komputerowy zlokalizowany w sieci internetowej z ogólnym dostępem, pozwalającym na zamawianie towarów. Dostępna jest oddzielna forma rejestrowania się dla partnerów hurtowych. Za jej pośrednictwem Kupujący wystawia i przesyła zamówienia do Sprzedającego;
  • Kupujący – osoba prawna, zawierająca Umowę sprzedaży ze Sprzedającym. Zamówienie uznaje się również za Umowę kupna;
  • Partner hurtowy – osoba prawna, która zawiera Umowę sprzedaży ze Sprzedającym w celu sprzedaży towaru finalnemu klientowi;
  • Klient – osoba fizyczna, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy działa w celach niezwiązanych z jej zatrudnieniem, działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Towar – produkt, będące w aktualnej ofercie E-sklepu www.belenka.com. Towar odnosi się do ,,nowy towarów”, ,,towar używany”, ,,towar na zamówienie”, chyba że kontekst wskazuje inaczej.
  • Nowy towar – produkt, które nie były używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu producenta, łącznie ze wszystkimi akcesoriami.
  • Towar na zamówienie – wykonanie towaru w oparciu o określone przez Kupującego wymagania;
  • Cena zakupu – cena zawierająca cenę towaru oraz koszty dostawy.

2. Elektroniczne zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży dla partnera hurtowego

2.1. Zamówienie elektroniczne na dostawę towaru oznacza:

2.1.1. Forma elektroniczna zawiera dane Kupującego, listę zamawianych towarów oferowanych w E-sklepie www.belenka.com, włączając w to rozmiar towaru, wzór, lub akcesoria do nosidełek, kurtek, bluz, całkowitą cenę tych towarów oraz koszty dostawy, metodę płatności oraz sposób dostawy przetworzone przez system do handlu elektronicznego.

2.1.2. Partner handlowy rejestruje się na stronie www.belenka.pl www.belenka.sk (www.belenka.cz lub www.belenka.com) za pośrednictwem formularza elektronicznego przeznaczonego dla partnerów hurtowych.

Podczas rejestracji Sprzedający informuje Kupującego o założeniu konta osobistego, z którego Kupujący będzie korzystał podczas składania zamówień na stronie www.belenka.pl Za pośrednictwem konta można składać zamówienia, korzystać z zarejestrowanych rabatów oraz innych korzyści przeznaczonych dla klientów hurtowych. Be Lenka s.r.o. zaleca zachowanie danych logowania w celu składania przyszłych zamówień, bez konieczności ponownej rejestracji. Jednocześnie w interesie Kupującego jest ochrona danych logowania, gdyż udostępnienie ich osobie trzeciej może wpłynąć na wizerunek Klienta na stronie www.belenka.pl pod nazwą Kupującego.

Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Kupujący zapoznał się z charakterystyką towaru , jego ceną i innymi kosztami, które Kupujący jest zobowiązany do pokrycia w całości. Kupujący wybierze najbardziej odpowiednią metodę płatności zaproponowaną przez Sprzedającego. Po złożeniu zamówienia zostanie ono zarejestrowane w systemie firmy Be Lenka; Sprzedający otrzyma powiadomienie o otrzymaniu zamówienia. Wysłanie Kupującemu potwierdzenia odbioru zamówienia, oznacza równocześnie zawarcie Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest dostarczenie towaru wymienionego w zamówieniu, za określoną w cenę, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Hurtowej i Polityce Zwrotów podanymi na www.belenka.pl.

E-sklep www.belenka.pl udostępnia Kupującemu dostęp do informacji o aktualnym statusie jego zamówienia (rejestracji, akceptacji, płatności, dostawy…) po uprzedniej autoryzacji poprzez zalogowanie się na Stronie.

Wysyłając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Hurtowej i akceptuje je. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej bez uprzedzenia. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej jest spełniony poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.belenka.pl. Niniejsze Warunki Sprzedaży Hurtowej obowiązują od 1.3.2019 r.

2.1.3. Wiadomość e-mail wysłana na adres e-mail Kupującego podanego w danych kontaktowych w E-Sklepie. W przypadku braku możliwości kontaktu elektronicznego, Parter hurtowy może złożyć zamówienie przez telefon. Potwierdzenie zamówienia oraz inne informacje są przekazywane elektronicznie, zwykle w formie e-maila potwierdzającego.

2.2. Elektroniczne składanie zamówienia w celu dostawy towarów na zamówienie oznacza:

2.2.1. Wiadomość e-mail wysłana do Sprzedającego przez Kupującego. W przypadku towaru na zamówienie (a nie dostarczania towaru ze standardowej oferty ) Sprzedający i Kupujący zawierają Umowę zakupu ze specyfikacją towaru na zamówienie. Strony akceptują warunki produkcji, cenę zakupu, termin dostawy i sposób dostawy.

2.3. Ważność zamówienia elektronicznego uwarunkowana jest podaniem przez Kupującego wszystkich wymaganych informacji w formularzu rejestracyjnym, w tym kontaktu telefonicznego. Jeżeli Kupujący zgadza się na przekazywanie mu informacji o nowościach i specjalnych ofertach podczas logowania, Be Lenka używa również danych rejestrowych w celach marketingowych związanych z działaniami firmy Be Lenka.

2.4. Be Lenka s.r.o. umożliwia swoim Partnerom hurtowym zamawianie towaru w przedsprzedaży, które są wystawione na sprzedaż w E-sklepie przed kampanią marketingową lub wystawione na sprzedaż jako nowe produkty. Partner hurtowy zostanie poinformowany o kampanii marketingowej przez wiadomość e-mail, gdzie zostają określone warunki przedsprzedaży.

2.5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie akceptacji Umowy poprzez powiadomienie o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem systemu elektronicznego Sprzedającego. W przypadku składania zamówienia przesyłanego wiadomością e-mail, Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą przesłania Kupującemu potwierdzenia odbioru zamówienia. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Umowa kupna jest zawierana ustnie a jej potwierdzenie jest wysyłane elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany adres e-mail Kupującego.

3. Warunki cenowe

3.1. Przy zamawianiu towaru obowiązuje cena publikowana jako cena towaru. Ceny sprzedaży w E-sklepie podawane są w euro. Koszt dostawy lub koszt towaru wykonywanego na zamówienie nie są zawarte w cenie towaru. Koszt dostawy będą dodane do ceny towaru, zgodnie z ważną ofertą cenową dostawcy (dot. elektronicznych zamówień i zamówień zawieranych przez telefon).

3.2. Specjalne oferty, ceny na nowe produkty w przedsprzedaży oraz inne promocje odnoszą się do okresu, podczas którego dana oferta lub promocja jest ważna i podlega warunkom określonym dla każdej oferty specjalnej lub promocji oddzielnie. Różne oferty specjalne oraz promocje nie łącza się, o ile nie określono inaczej.

3.3. W przypadku dostawy towaru lub usługi za granice, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za cła, opłaty i podatki związane z odprawą celna związaną z transportem towaru ze Słowacji. Koszty te pokrywa wyłącznie Kupujący.

3.4. Sprzedający – Partner hurtowy – jest zobowiązany do sprzedania towaru zamawianego z firmy Be Lenka do finalnego Klienta za cenę nie niższą niż podaną na stronie www.belenka.pl Naruszenie tego warunku będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy, co może skutkować rozwiązaniem Umowy z Partnerem Hurtowym.

4. Metoda płatności

4.1. Bezgotówkowy przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - po otrzymaniu informacji o płatności i przesłaniu e-mailem przez Sprzedawcę niezbędnych danych Kupujący prześle całkowitą kwotę za zamówiony towar (cenę zakupu) na konto prowadzony przez bank Fio Banka, IBAN: SK74 8330 0000 0020 0129 3158 w przypadku płatności w euro oraz numer faktury lub numer faktury pro forma za dostawę towarów na zamówienie należy podać symbol zmienny, oraz nazwę firmy (Kupującego) i należy wpisać w tytule przelewu. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu całej kwoty ceny zakupu na koncie Sprzedającego. Jeżeli Be Lenka sro nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego towaru (np. Z powodu niedostępnej tkaniny (tekstylia) lub nieodpowiedniej tkaniny (tekstylia) dostarczonej przez Kupującego), płatność zostanie zwrócona na konto Kupującego w pełnej wysokości. Jeżeli kupujący nie przyjmie dostawy zamówionego towaru, płatność nie podlega zwrotowi.

4.2. W przypadku płatności przez PayPal, Kupujący zostaje obciążony 3,5% prowizją kwoty płatności.

5. Warunki dostawy

5.1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest w możliwie najkrótszym czasie w zależności od dostępności towaru i możliwości operacyjnych Sprzedającego. Sprzedający wysyła ​​wszystkie towary wskazane jako dostępne na stanie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania pełnej kwoty ceny zakupu na konto Sprzedającego. Przy dostawie towarów wymienionych w zamówieniu, towar zostanie dostarczony zgodnie z informacją przekazaną przez Sprzedającego o możliwościach dostawy i po zaksięgowaniu pełnej kwoty ceny zakupu na koncie Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo nawet kilkakrotnie wydłużyć termin dostawy towaru.

5.2. W przypadku towaru na zamówienie, zamówienie takie jest realizowane w ciągu maksymalnie 6 tygodni od potwierdzenia zamówienia oraz po zaksięgowaniu całej kwoty ceny zakupu na koncie Sprzedającego a także otrzymaniu materiału od Kupującego. Czas dostawy liczony jest dopiero gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo nawet kilkakrotnie wydłużyć termin dostawy towaru.

5.3. Jeżeli zamówienie zawiera wiele pozycji, a niektórych z nich nie ma na stanie, Sprzedający powiadamia o tym Kupującego, oferując możliwość dostaw częściowych, informując jednocześnie o kosztach dostawy.

5.4. Towar dostarczany jest za pośrednictwem stron trzecich (dostawców) pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki pod tym adresem.

5.5. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. Faktura jest jednocześnie kartą gwarancyjną.

5.6. Towar można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedającego za porozumieniem obu Stron Umowy.

5.7. Towary są dostarczane ze Słowacji, do Polski, Czech lub innego kraju za porozumieniem obu Stron Umowy.

5.8. Z chwilą odbioru towaru prawo własności towaru przechodzi na Kupującego.

5.9. Odbierając przesyłkę, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia:

- czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem;

- czy towar został dostarczony w ilości określonej w zamówieniu;

- czy dostarczony towar nie jest uszkodzony.

W przypadku otrzymania przez Kupującego towaru, którego nie zamówił, Kupujący niezwłocznie kontaktuje się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. Jeżeli dostarczony towar jest uszkodzony lub ma widoczne wady, Kupujący ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. Jeżeli dostarczony towar jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu podsumowującego zakres i charakter szkód, protokół ten zostanie potwierdzony przez kuriera. Na podstawie tego pisemnego protokołu dostarczonego Sprzedającemu, Sprzedający może następne zaoferować usunięcie wady, rabat na towar lub w przypadku wad, których nie można usunąć, dostarczenie Kupującemu nowego towaru.

6. Koszty dostawy.

6.1. Koszt wysyłki zależą od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego oraz metody płatności. Wysyłka jest ustalana w sposób indywidualny na drodze obopólnej, pisemnej zgody (wiadomością e-mail) pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.

6.2. Koszt wysyłki nie są naliczane w przypadku osobistego odbioru.

7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

7.1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w poniższych przypadkach:

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie Kupującego (nieprawidłowe dane kontaktowe, brak komunikacji Kupującego ze Sprzedającym itp.);

2. W przypadku, gdy Kupujący nie przyjął zamówienia w ciągu pięciu dni roboczych od dnia, w którym Kupujący miał obowiązek go przyjąć;

3. W przypadku braku towaru na stanie;

4. Jeżeli towar nie jest już dłużej produkowany lub dostarczany lub gdy cena uległa istotnej zmianie u dostawcy towaru, z tych powodów Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu towaru lub dostarczyć go po cenie wskazanej w E-sklepie;

5. W przypadku, gdy Kupujący nie przyjął towaru lub w inny sposób naruszył Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej lub jest dłużnikiem Sprzedającego;

6. W przypadku dostawy towarów na zamówienie, jeżeli Kupujący w trakcie produkcji wielokrotnie zmienia wymagania;

7. W przypadku, gdy Partner hurtowy sprzedał towar dostarczany przez firmę Be Lenka s.r.o po cenach niższych od cen przeznaczonych dla partnerów detalicznych w rozumieniu art. 3 pkt 3.4. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej.

7.2. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił Sprzedającemu cenę zakupu lub jej część w momencie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od wygaśnięcia Umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Strony Umowy uzgodnią inny zwrot ceny zakupu.

7.3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 1 500 euro bez VAT w ciągu 3 dni kalendarzowych od odebrania towaru, bez podania przyczyny. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru (przesyłka pocztowa), nawet jeśli towar nie może zostać odesłany pocztą ze względu na charakter towaru. Zwracany towar nie może być używany, prany lub zniszczony, musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkim akcesoriami oraz kartą gwarancyjną (jeżeli została dołączona do towaru).

7.4. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży zgodnie z punktem 7.3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej przed rozpoczęciem okresu odstąpienia. Okres odstąpienia zachowuje ważność, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy zostało wysłane do Sprzedającego, najpóźniej w ostatnim dniu okresu odstąpienia.

7.5. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż towarów wyprodukowanych według szczególnych wymagań Klienta lub towarów wykonanych na zamówienie Klienta.

7.6. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w stosunku do Sprzedającego w formie pisemnej-papierowej lub przesłać to odstąpienie pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego podany w danych kontaktowych Sprzedającego. Dowód zakupu (fakturę) należy dołączyć do formularza odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy musi zawierać numer i datę złożenia zamówienia lub listę zamawianych towarów, datę dostarczenia towaru, imię i nazwisko Kupującego, nazwę firmy, która została wpisana w Umowie sprzedaży. Cena zakupu zostanie zwrócona na konto bankowe kupującego, z którego dokonano płatności za zamówienie.

7.7. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na adres: Be Lenka s.r.o., Alexandra Rudnaya 21 (4. poschodie), 010 01 Žilina, Slovensko (Żylina, Słowacja), w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy lub zwrócenia towaru Sprzedającemu osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedającego za uprzednim porozumieniem obu Stron Umowy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru. Termin, o którym mowa powyżej, uważa się za zachowany, jeżeli przekazanie towaru do wysyłki lub bezpośrednio Sprzedającemu odbędzie się najpóźniej w ostatnim dniu upływu tego terminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę towaru w transporcie, dlatego zaleca się wysłanie towaru ubezpieczoną przesyłką poleconą lub wybraną firmą kurierską. Sprzedający nie przyjmuje towarów wysłanych za pobraniem.

7.8. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszystkich płatności otrzymanych w związku z Umową sprzedaży, w tym kosztów dostawy towaru, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru. Płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedającego.

7.9. W przypadku gdy Kupujący odstąpi od Umowy zgodnie z pkt. 7.3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej i zwróci Sprzedającemu towar, który był używany, prany, jest zniszczony lub niekompletny, nie znajduje się w oryginalnym opakowaniu, bez akcesoriów czy karty gwarancyjnej (jeżeli została dołączona do towaru), Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrócenia kwoty otrzymanej od Kupującego na podstawie Umowy sprzedaży. W tym przypadku, towar zostaje zwrócony na adres Kupującego.

7.10. Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy wygasa, jeżeli Kupujący nie skorzystał z niego w terminie i sposobnie wskazanym w wyżej wymienionych paragrafach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej, oraz jeżeli Kupujący nie przedłożył oryginału dokumentu zakupu (faktury) lub nie wypełnił obowiązku odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od daty odstąpienia od Umowy, zgodnie z pkt. 7.7. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej.

7.11. Kupujący przesyła zamówienie Sprzedawcy, potwierdzając, że Kupujący został odpowiednio poinformowany o prawie odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Hurtowej.

7.12. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego zalecane jest odesłanie ubezpieczonej paczki kurierem. Jeżeli Kupujący nie posiada dowodu odesłania towaru, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty za zwracany towar.

8. Warunki gwarancji i polityka zwrotów

8.1. Sprzedający odpowiada za wady towaru w momencie dostawy oraz za wady towaru, które wystąpią w okresie gwarancyjnym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zużycia towaru związanego z użytkowaniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą uzgodniono niższą cenę.

8.2. Okres gwarancyjny dla zamówionego i w pełni opłaconego (lub otrzymanego) towaru wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Kupującego lub upoważnioną osobę trzecią.

8.3. Procedura rozpatrywania reklamacji podlega obowiązującym warunkom gwarancji. Kupujący poprzez wysłanie zamówienia do Sprzedającego potwierdza, że ​​został w pełni poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru wraz z informacją o możliwości złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Coll. w sprawie ochrony konsumentów zmieniająca ustawę nr. 372/1990 Coll. w sprawie przestępstw, z późn. zm. (dalej zwana jako ,,ustawa w sprawie ochrony konsumentów”) oraz ustawa nr. 102/2014 Coll.

8.4. Warunki gwarancji dotyczą towarów zakupionych przez Kupującego od Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.belenka.sk, przez wiadomość e-mail lub telefon.

8.5. Kupujący ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu rękojmi tylko na towar z wadami spowodowanymi przez producenta, dostawcę lub sprzedawcę, na towar który jest objęty gwarancją i został zakupiony u Sprzedającego.

8.6. Kupujący zobowiązany jest do zareklamowania wad towaru Sprzedającego bez nieuzasadnionej zwłoki; w przeciwnym razie prawo Kupującego do reklamacji wygasa. Za dzień otrzymania reklamacji uznaje się dzień wydania towaru na użytek Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest przekazać sprzedającemu reklamowany towar wraz ze wszystkimi jego składnikami w stanie higienicznym umożliwiającym bezpieczne obchodzenie się z towarem przez inne osoby. W przeciwnym razie sprzedający ma prawo odrzucić reklamację towaru. Wszelkie koszty wysyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.

8.7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy odbiorze. Jeżeli tego nie zrobi, Kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wad stwierdzonych podczas tej kontroli tylko wtedy, gdy udowodni, że towar posiadał te wady już w momencie odbioru towaru.

8.8. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji w następujący sposób: towar wraz z akcesoriami i dowodem zakupu (fakturą) musi zostać dostarczony na adres firmy Sprzedającego na koszt Kupującego wraz ze szczegółowym opisem wad. Jeśli towar zostanie wysłany za pobraniem, nie zostanie przyjęty.

8.9. Sprzedający potwierdza otrzymanie reklamacji w odpowiedniej, wybranej przez siebie formie, np. jako wiadomość e-mail lub w formie pisemnej.

8.10. Kupującemu nie przysługuje rękojmia za wady, o których Sprzedający poinformował Kupującego przy zawieraniu Umowy lub o których Kupujący musiał wiedzieć, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta Umowa sprzedaży.

8.11. Prawo Kupującego do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego wygasa pod następującymi warunkami:

- w przypadku nieprzedłożenia faktur lub akcesoriów;

- w przypadku niezgłoszenia widocznych wad przy odbiorze dostawy towaru;

- w przypadku niezgłoszenia reklamacji niezwłocznie zaraz po tym, gdy wada została zauważona;

- w przypadku, gdy okres gwarancyjny minął;

- w przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru przez Kupującego;

- w przypadku mechanicznego uszkodzenia towaru podczas transportu;

- w przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązków opisanych w pkt. 5.9 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej;

- w przypadku uszkodzenia towaru przez nieuniknione lub nieprzewidywalne zdarzenia;

- w przypadku uszkodzenia towaru spowodowanego przypadkowym zniszczeniem i przypadkowym zepsuciem lub inną siłą wyższą;

- w przypadku uszkodzenia towaru spowodowanego zużyciem, nieprawidłowego obchodzenia się lub niewłaściwego użytkowania towaru, pranie, suszenie lub narażenie na nietypowe warunki.

8.12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towaru wynikających między innymi:

- w przypadku uszkodzenia towaru spowodowanego zużyciem;

- w przypadku zabrudzenia towaru lub jego części;

- w przypadku zaniedbania pielęgnacji towaru;

- w przypadku użytkowania towaru w niewłaściwych warunkach – nieodpowiedniej temperaturze, przy zbyt wysokim zapyleniu, wilgotności, pod wpływem czynników chemicznych i mechanicznych;

- w przypadku ingerencji w towar przez osobę nieuprawnioną (nieprofesjonalne naprawy lub przeróbki);

- w przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcjami, normami technicznymi, inną dokumentacją dotyczącą towaru lub celem przeznaczenia produktów;

- w przypadku uszkodzeń mechanicznych, w szczególności podartego, przeciętego, uszkodzonego termicznie towaru, towaru uszkodzonego przez nieostrożną nieproporcjonalną obróbkę fizyczną, celowe zarysowanie warstw towaru itp.;

- w przypadku niezgłoszenia reklamacji niezwłocznie zaraz po tym, gdy wada została zauważona;

- w przypadku upływu okresu gwarancji.

Firma Be Lenka s.r.o. wykorzystuje najbardziej przyjazne dla środowiska naturalne barwniki do produkcji cholewek. Posiada certyfikaty na przydatność użytego materiału. W kontakcie z wodą kolor cholewki buta może poplamić stopę lub skarpetę (lub inną część odzieży). W przypadku kolorowych modeli butów wybarwienie cholewki jest naturalną właściwością materiału w kontakcie z wodą i dlatego nie jest to powodem do reklamacji.

8.13. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego towaru, wymianę towaru, zwrot ceny zakupu towaru, przesłanie pisemnego zawiadomienia z prośbą o potwierdzenie odbioru, udzielając stosownego rabatu od ceny towaru, lub przekazanie informacji o odrzuceniu reklamacji z wyjaśnieniem.

8.14. Rozstrzygnięcie reklamacji dotyczy tylko wad wymienionych w formularzu w chwili złożenia reklamacji.

8.15. W przypadku wady usuwalnej, reklamacja zostanie rozwiązana w taki sposób, aby Sprzedający zadbał o usunięcie wady. Jednakże Sprzedający zamiast usunięcia wady może wymienić wadliwy towar na nowy.

8.16. W przypadku wady, która nie może zostać usunięta i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od Umowy lub jest uprawniony do rozsądnego rabatu od ceny towaru.

8.17. Jeżeli towary sprzedawane są po niższej cenie lub gdy używane towary mają wadę, za którą odpowiada Sprzedający, Kupującemu nie przysługuje prawo do wymiany towaru a stosowna zniżka.

8.18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny podobny towar o porównywalnych parametrach. W przypadku wymiany, okres gwarancji zaczyna się od daty otrzymania nowego towaru.

8.19. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i wystawienia Kupującemu będącemu konsumentem pisemnego dokumentu o rozliczeniu (włączając w to pocztę elektroniczną) w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

8.20. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów, termin 30 dni do rozpatrzenia reklamacji nie ma zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest Klientem. W takim przypadku okres do rozliczenia nie jest określony przepisami prawa. Jednakże Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 40 dni.

8.21. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie może korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży Hurtowej. Obowiązek pisemnego zgłoszenia zmiany w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Hurtowej będzie spełniony poprzez umieszczenie go na stronach www.belenka.com.

9.2. Kupujący oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Hurtowej i zgadza się z nimi przed złożeniem zamówienia.

9.3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony Umowy głównie w drodze porozumienia. Jeśli zawarcie porozumienia nie jest możliwe, rozstrzygnięcie sporów będzie rozpatrywane przez sądy Republiki Słowackiej.

9.4. W stosunkach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Hurtowej stosuje się obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeks Handlowy, ustawę nr. 102/2014 Z. z. w sprawie ochrony konsumenta w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie Umowy zawieranej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy i zmieniającej niektóre ustawy, z późn. zm.

9.5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej wchodzą w życie w stosunku do Kupującego z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.

Żylina, 01.07.2019 r.