Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu Internetowego (E-sklep)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wszelkie prawa i obowiązki między Stronami Umowy, wynikające z umowy zawartej między firmą Be Lenka s.r.o., z siedzibą pod adresem: Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina (Słowacja), IČO (REGON): 51085291, DIČ (NIP): 2120590197, firma zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości, pod numerem: 68526/L (zwanej dalej jako ,,Sprzedający”), i Kupującym. Przedmiotem Umowy jest nabywanie i sprzedawanie towarów, jak również dostawa towarów wykonanych na zamówienie, poprzez stronę internetową Sprzedającego, tj.: www.belenka.comwww.belenka.skwww.belenka.czwww.belenka.dewww.belenka.frwww.belenka.pl
www.belenka.eswww.belenka.itwww.belenka.at www.belenka.hu www.belenka.eu (zwanych dalej jako „E-sklep“).

Dane Sprzedawcy:

Dane Sklepu:

Be Lenka s.r.o.

Industry Park - PCHZ

P.O. Hviezdoslava 42

010 01 Žilina (Słowacja)

E-mail: info@belenka.com, info@belenka.pl

Numer rachunku bankowego - IBAN: SK7483300000002001293158 dla płatności w EUR

Kupujący nie powinien płacić za zamówiony towar do czasu, gdy nie dostanie wiadomości e-mail z danymi do dokonania płatności.

1.2. Ogólne Warunki Sprzedaży są integralną częścią umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedający i Kupujący zawiążą umowę sprzedaży w formie pisemnej, w której to zgadzają się na warunki odbiegające od podanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, postanowienia zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo nad Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3. Definicje

 • E-sklep – system komputerowy zlokalizowany w sieci internetowej z ogólnodostępnym dostępem, pozwalającym na zamawianie towarów;
 • Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedającym;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Towary – produkty, będące w aktualnej ofercie E-sklepu www.belenka.pl . Towary odnoszą się do ,,nowych towarów”, „towarów używanych”, „towarów na zamówienie”, chyba że kontekst wskazuje inaczej.
 • Nowe towary – produkty, które nie były używane i pozostają w oryginalnym opakowaniu producenta, łącznie ze wszystkimi akcesoriami.
 • Towary używane – produkty, które były już używane i zostały przez Sprzedającego oznaczone jako ,,towary używane”. Kupujący zdaje sobie sprawę, że produkty te są używane i mogą być zużyte lub posiadać wady wynikające z ich użytkowania. Stan tych towarów jest określony w ich opisie w witrynie E-sklepu. Jakiekolwiek oznaki zużycia lub defekty są uwzględniane w cenie towaru.
 • Towary na zamówienie – towary wykonane w oparciu o określone przez Kupującego wymagania, np. nosidełko do noszenia dzieci wykonane z materiałów dostarczonych przez Kupującego.
 • Cena zakupu – cena zawierająca cenę towaru oraz koszty dostawy.

1.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wszelkie prawa i obowiązki między Stronami Umowy również w przypadku wypożyczania towarów przez E-sklep.

2. Elektroniczne składanie zamówienia oraz zawieranie umowy sprzedaży.

2.1. Elektroniczne zamówienia towarów składane są na następujących zasadach:

2.1.1. Zamówienie elektroniczne zawiera dane Kupującego, listę zamawianych towarów oferowanych w E-sklepie www.belenka.pl , włączając w to rozmiar towarów, ich wzór, lub akcesoria do nosidełek, kurtek, bluz, całkowitą cenę tychże towarów oraz koszty dostawy, metodę płatności oraz sposób dostawy, przetworzone przez system handlu elektronicznego.

2.2. W przypadku elektronicznego składania zamówienia na wykonanie oraz dostawę nosidełek do noszenia dzieci, Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem konfiguratora.

2.3Elektroniczne zamówienia towarów dostępnych na zamówienie składane są na następujących zasadach:

2.3.1. Zamówienie elektroniczne zawiera dane Kupującego, rozmiar towarów, informacje dotyczące produkcji z chusty albo materiałów dostarczonych przez Kupującego, akcesoriów do nosidełek, kurtek, bluz, całkowitą cenę tychże towarów oraz koszty dostawy, metodę płatności oraz sposób dostawy przetworzone przez system handlu elektronicznego.

2.4. Ważność zamówienia elektronicznego uwarunkowana jest podaniem przez Kupującego wszystkich wymaganych informacji w formularzu rejestracyjnym, w tym kontaktu telefonicznego.

2.5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie akceptacji zamówienia, poprzez powiadomienie o otrzymaniu zamówienia za pośrednictwem systemu elektronicznego Sprzedawcy.

3. Warunki cenowe

3.1. Przy zamawianiu towaru obowiązuje cena opublikowana w E-sklepie jako cena towaru Ceny sprzedaży w e-sklepie www.belenka.pl podawane są w złotych polskich (PLN). Koszty dostawy lub koszty towaru wykonywanego na zamówienie nie są zawarte w cenie towaru. Ceny te będą dodane do ceny zakupu, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

3.2. Oferty specjalne i promocje obowiązują na zasadach i w okresie wskazanym w oddzielnych regulaminach. Różne oferty specjalne oraz promocje nie łącza się, o ile nie określono inaczej.

3.3. W przypadku dostawy towaru lub usługi za granice, Sprzedający nie jest odpowiedzialny za cła, opłaty i podatki związane z odprawą celna związaną z transportem towaru ze Słowacji. Koszty te pokrywa wyłącznie Kupujący.

4. Metoda płatności

4.1. Płatność przez GOPAY / BLIK (płatność natychmiastowa, płatność kartą kredytową). Sposób płatności zatwierdzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

4.2. Sprzedawca przekaże Kupującemu, za pomocą informacji opublikowanej na stronie www E-sklepu, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

5. Warunki dostawy

5.1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest w możliwie najkrótszym czasie, w zależności od dostępności towaru i możliwości operacyjnych Sprzedającego. Sprzedający wysyła ​​wszystkie towary wskazane jako dostępne na stanie w ciągu 72 godzin od potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku płatności z góry przelewem bankowym, towar zostanie wysłany w ciągu 72 godzin od zaksięgowania całej kwoty ceny zakupu na koncie Sprzedającego. W przypadku towarów wykonywanych na zamówienie, a także w przypadku towarów niedostępnych w momencie potwierdzania zamówienia, towar zostanie wysłany w ciągu 12 tygodni od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania całej kwoty ceny zakupu na koncie Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający ma prawo nawet kilkakrotnie wydłużyć termin dostawy towaru.

5.2. Jeżeli zamówienie zawiera wiele pozycji, a niektórych z nich nie ma na stanie, Sprzedający powiadamia o tym Kupującego, oferując możliwość dostaw częściowych, informując jednocześnie o kosztach dostawy.

5.3. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki pod tym adresem.

5.4. Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia. Faktura jest jednocześnie kartą gwarancyjną.

5.5. Towar można odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedającego za porozumieniem obu Stron umowy.

5.6. Z chwilą odbioru towaru prawo własności towaru przechodzi na Kupującego.

5.7. Odbierając przesyłkę, Kupujący powinien sprawdzić:

- czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem;

- czy towar został dostarczony w ilości określonej w zamówieniu;

- czy dostarczony towar nie jest uszkodzony.

W przypadku otrzymania przez Kupującego towaru, którego nie zamówił, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. Jeżeli dostarczony towar jest uszkodzony lub ma widoczne wady, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki. Jeżeli dostarczony towar jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu podsumowującego zakres i charakter szkód, protokół ten zostanie potwierdzony przez kuriera. Na podstawie tego pisemnego protokołu dostarczonego Sprzedającemu, Sprzedający może następne zaoferować usunięcie wady, rabat na towar lub w przypadku wad, których nie można usunąć, dostarczenie Kupującemu nowego towaru.

6. Odstąpienie od umowy sprzedaży

6.1. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w poniższych przypadkach:

a. w przypadku, gdy umowa nie może być wykonana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, tj. gdy Kupujący nie zapewnił Sprzedającemu niezbędnych informacji na pisemne żądanie (nieprawidłowe dane kontaktowe, brak komunikacji Kupującego ze Sprzedającym itp.);

b. w przypadku, gdy Kupujący nie przyjął zamówienia w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zwrotu zamówienia do Sprzedającemu;

c. w przypadku uszkodzenia towaru podczas kompletowania zamówienia, gdy Sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu aktualnego braku towaru na stanie;

d. jeżeli towaru, w momencie składania zamówienia, nie ma na stanie, nie jest już dłużej produkowany lub dostarczany lub cena uległa istotnej zmianie u dostawcy towaru, i z tych powodów Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć Kupującemu towaru lub nie jest w stanie dostarczyć go po cenie wskazanej w E-sklepie;

e. w przypadku, gdy Kupujący nie przyjął towaru lub w inny sposób naruszył Ogólne Warunki Sprzedaży, lub jest dłużnikiem Sprzedającego;

f. w przypadku dostawy towarów na zamówienie, jeżeli Kupujący nie zapewni Sprzedającemu odpowiedniego niezbędnego towaru (np. Kupujący dostarczył złej jakości materiał niezadowalający Sprzedającego);

6.2. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił Sprzedającemu cenę zakupu lub jej część, w momencie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od wygaśnięcia umowy sprzedaży przelewem na rachunek bankowy Kupującego, chyba że Strony umowy uzgodnią inny zwrot ceny zakupu.

6.3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy (prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny): Kupujący, który jest Konsumentem (a zarazem mieszkańcem Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. umowy zawartej w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania towaru, bez podania przyczyny. Jeżeli w ramach jednej umowy Konsument zakupił wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatni towar, jego partię lub część. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, obowiązany jest on ponieść koszty zwrotu towaru (przesyłka pocztowa), Postanowienie to nie ma zastosowania do umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym rezydentem Unii Europejskiej.
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy kupna po upływie wyżej wskazanego terminu, odstąpienie to nie będzie ważne, a sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zwracanego towaru, ani do zwrotu kosztów dostawy towaru. Przyjęcie towaru zwróconego niezgodnie z prawem strony rozumieć będą jako zawarcie umowy przechowania towaru pomiędzy kupującym a sprzedawcą, która uprawnia sprzedawcę do żądania zapłaty kwoty 2,00 euro bez VAT za każdy dzień przechowywania towaru zwróconego niezgodnie z prawem. W przypadku, gdy wartość kosztów za magazynowanie towaru przechowywanego w magazynie przewyższa wartość tego towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i potrącenia swojej należności za zapłatę za przechowanie towaru, z należnością Kupującego w zakresie zwrotu ceny zakupu towaru. W przypadku nieodebrania reklamowanego towaru po prawidłowym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający wyznaczy Kupującemu odpowiedni dodatkowy termin na odbiór towaru od Sprzedającego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do naliczania opłaty za magazynowanie towaru, w wysokości 2 euro plus VAT za każdy dzień magazynowania towaru nieodebranego, niezgodnie z prawem, po rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego.

6.4. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży również wówczas, kiedy termin na dokonanie odstąpienia nie rozpoczął jeszcze biegu. Wówczas w odpowiednim zakresie zastosowanie znajdą postanowienia punktu 6.3. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

6.5. Zgodnie z rt. przepis art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar na zamówienie). ;.

6.6. Kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży w stosunku do Sprzedającego w formie pisemnej-papierowej lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres: info@belenka.pl. Dowód zakupu (fakturę) należy dołączyć do formularza odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy musi zawierać numer i datę złożenia zamówienia lub listę zamawianych towarów, datę dostarczenia towaru, imię i nazwisko Kupującego, adres stałego zamieszkania oraz sposób zwrotu pieniędzy, w tym numer rachunku bankowego w postaci IBAN w przypadku zwrotu bezgotówkowego.

Jeżeli Kupujący chce odstąpić od umowy na piśmie, korzysta z następującego wzoru odstąpienia od umowy:

Be Lenka s.r.o.
Industry Park - PCHZ
P.O. Hviezdoslava 42
010 01 Žilina, Słowacja

Odstąpienie od umowy

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest:

(wpisz przedmiot sprzedaży albo numer zamówienia oraz numer faktury, na podstawie której towar został zakupiony)

Data zawarcia umowy: (wpisz datę, kiedy złożyłeś zamówienie)

Data otrzymania towarów: (wpisz datę, kiedy otrzymałeś zamówienie)

Powód odstąpienia od umowy: (nieobowiązkowe) 

Proszę o zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, na rachunek bankowy: )

Podaj swój numer rachunku bankowego wraz z kodem IBAN, oraz danymi banku.

Dnia (dd,mm,yyy)(miejscowość)

Z poważaniem,

(podaj swoje imię i nazwisko, adres – wraz z numerem ulicy oraz budynku, kod pocztowy oraz miejscowość)

(Twój podpis)

Załącznik: Faktura

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone na piśmie, wysłać należy na adres: Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 01001 Žilina, Słowacja.

6.7. W następstwie złożenia w terminie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (drogą elektroniczną lub pisemną), Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na adres: Be Lenka s.r.o., Industry Park - PCHZ, P.O. Hviezdoslava 42, 010 01 Žilina, Słowacja, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. . Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru (przesyłka pocztowa). Termin, o którym mowa powyżej, uważa się za zachowany, jeżeli przekazanie towaru do wysyłki lub bezpośrednio Sprzedającemu odbędzie się najpóźniej w ostatnim dniu upływu tego terminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę towaru w transporcie, dlatego zaleca się wysłanie towaru ubezpieczoną przesyłką poleconą lub wybraną firmą kurierską. Sprzedający nie przyjmuje towarów wysłanych za pobraniem.

6.8. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu wszystkich płatności otrzymanych w związku z umową sprzedaży, w tym kosztów dostawy towaru, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności na rzecz Sprzedającego, chyba że obydwie Strony umowy uzgodnią inny zwrot ceny zakupu, bez naliczania dodatkowych opłat. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy tylko częściowo, tj. tylko w odniesieniu do niektórych produktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu części kosztów dostawy towaru, których nie można proporcjonalnie ustalić, a zatem w takim przypadku, Kupującemu zostanie zwrócona tylko cena zakupu towaru, co do którego częściowo odstąpił od umowy.

6.9. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli Kupujący nie skorzystał z niego w okresie wskazanym w poprzednich punktach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

6.10. W przypadku zwrotu towaru przez Kupującego zalecamy odesłanie ubezpieczonej paczki kurierem.

6.11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wręczenia upominków wraz z towarem umowa darowizny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta z klauzulą ​​wypowiedzenia tj. w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do odstąpienia od umowy, umowa darowizny przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu dostarczonych upominków wraz z towarem będącym przedmiotem umowy. Jeśli te prezenty nie zostaną zwrócone, ich wartość będzie traktowana jako bezpodstawne wzbogacenie Kupującego. W przypadku braku możliwości zwrotu przedmiotów bezpodstawnego wzbogacenia, Sprzedawca ma prawo do odszkodowania pieniężnego w wysokości ceny zwyczajowej prezentów.

6.12. Przekazanie Kupującemu wszelkich kuponów rabatowych jest jednostronną czynnością prawną Sprzedającego. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży w odniesieniu do towaru, na który kupon rabatowy został wykorzystany w całości lub w części, Kupującemu nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania za kupon w gotówce ani w żaden inny sposób. Kupującemu przysługuje zawsze tylko zwrot zapłaconej ceny zakupu i kosztów dostawy.

6.13. Warunki odstąpienia od umowy określone w niniejszym punkcie Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania do Kupującego niebędącego konsumentem ani Kupującego, którego adres zamieszkania znajduje się poza Unią Europejską.

6.14. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania wymiany towaru, chyba że Strony umowy postanowią inaczej.

7. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej 

7.1. Sprzedający odpowiada za wady towaru ujawnione w momencie dostawy oraz za wady towaru, które wystąpią w okresie obowiązywania rękojmi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zużycia towaru związanego z użytkowaniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadę, o której Kupujący wiedział, i z uwagi, na którą uzgodniono niższą cenę za towar.

7.2. Gdy Kupujący jest Konsumentem, okres obowiązywania rękojmi wynosi 24 miesiące na nowy towar i 12 miesięcy na towar używany. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, , okres gwarancji na towary nowe i używane wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Kupującego lub upoważnionego przedstawiciela.

7.3. Procedura rozpatrywania roszczeń z tytułu rękojmi podlega obowiązującym w tej mierze przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz przepisom szczególnym. 

7.4. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej dotyczy towarów zakupionych przez Kupującego od Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego www.belenka.pl

7.5. Kupujący ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi tylko na towary wykazujące wady i zakupione u Sprzedającego.

7.6. Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji z powodu wad towaru zakupionego u Sprzedającego bez nieuzasadnionej zwłoki; w przeciwnym razie prawo Kupującego wygasa. Za dzień złożenia reklamacji uważa się dzień doręczenia Sprzedającemu pisemnej reklamacji, po czym Kupujący jest zobowiązany do przekazania reklamowanego towaru Sprzedającemu. Jeżeli przedmiot reklamacji zostanie przyjęty przez Sprzedającego w terminie późniejszym niż dzień zgłoszenia reklamacji, bieg terminów na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna się od dnia przyjęcia przedmiotu reklamacji przez Sprzedającego.

Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu reklamowany towar wraz ze wszystkimi jego składnikami w stanie higienicznym umożliwiającym bezpieczne obchodzenie się z towarem przez inne osoby. W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo odrzucić reklamację towaru. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

7.7. Po rozpoznaniu reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący powinien sprawdzić towar przy odbiorze

7.8. W przypadku wady rzeczy sprzedanej, w zgłoszeniu reklamacji Kupujący obowiązany jest wskazać: charakter wady oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji. 

W przypadku ujawnienia wad, Kupujący może według swego wyboru: a) zażądać obniżenia ceny, b) zażądać usunięcia wad na koszt Sprzedającego, c) zażądać usunięcia wadliwego Towaru oraz dostarczenia Towaru wolnego od jakichkolwiek wad na koszt Sprzedającego d) odstąpić od Umowy Sprzedaży w części lub w całości.

7.9. Sprzedający potwierdza otrzymanie reklamacji w odpowiedniej, wybranej przez siebie formie, np. jako wiadomość e-mail lub w formie pisemnej.

7.10. Kupującemu nie przysługuje rękojmia za wady, o których Sprzedający poinformował Kupującego przy zawieraniu umowy lub o których Kupujący musiał wiedzieć, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa sprzedaży (tj. niższa cena).

7.11. Prawo Kupującego do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego wygasa pod następującymi warunkami:

- w przypadku uszkodzenia towaru spowodowanego normalnym zużyciem;

- w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się lub niewłaściwego użytkowania towaru;

- w przypadku użytkowania towaru w warunkach nietypowych dla jego użytkowania, tj.-w skrajnych temperaturach, w zapyleniu, w środowisku o wysokiej wilgotności, pod wpływem substancji chemicznych, w przypadkach mechanicznego uszkodzenia;

- w przypadku ingerencji w towar przez osobę nieuprawnioną (niewłaściwe, nieprofesjonalne naprawy lub przeróbki);

- w przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcjami, normami technicznymi, inną dokumentacją dotyczącą towaru lub celu, dla którego towar jest przeznaczony;

- w przypadku uszkodzeń mechanicznych, w szczególności podartego, przeciętego, uszkodzonego termicznie towaru, towaru uszkodzonego przez nieostrożną, nieproporcjonalną obróbkę fizyczną, celowe zarysowanie warstw towaru itp.;

- w przypadku upływu okresu terminu obowiązywania rękojmi.

Firma Be Lenka s.r.o. wykorzystuje najbardziej przyjazne dla środowiska naturalne barwniki do produkcji cholewek. Posiada certyfikaty na przydatność użytego materiału. W kontakcie z wodą kolor cholewki buta może poplamić stopę lub skarpetę (lub inną część odzieży). W przypadku kolorowych modeli butów wybarwienie cholewki jest naturalną właściwością materiału w kontakcie z wodą i dlatego nie jest to powodem do reklamacji.

7.12. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej poprzez przekazanie naprawionego towaru, wymianę towaru, zwrot ceny zakupu towaru w całości albo w części, lub przekazanie informacji o odrzuceniu reklamacji z wyjaśnieniem.

7.13. Rozstrzygnięcie reklamacji dotyczy tylko wad wymienionych w formularzu w chwili złożenia reklamacji.

7.14. W przypadku wady usuwalnej, reklamacja zostanie rozwiązana w taki sposób, aby Sprzedający zadbał o usunięcie wady. Sprzedający zamiast usunięcia wady może wymienić wadliwy towar na nowy.

7.15. W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy (chyba że Kupujący jest mieszkańcem kraju spoza UE) lub jest uprawniony do rozsądnego rabatu od ceny towaru.

7.16. Jeżeli towary sprzedawane są po niższej cenie lub gdy używane towary mają wadę, za którą odpowiada Sprzedający, Kupującemu nie przysługuje prawo do wymiany towaru, a stosowna zniżka.

7.17. Za zgodą Konsumenta Sprzedający może wymienić wadliwy towar na inny podobny towar o porównywalnych parametrach. W przypadku wymiany, okres gwarancji zaczyna się od daty otrzymania nowego towaru.

7.18. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i wystawienia Kupującemu będącemu konsumentem pisemnego dokumentu o rozliczeniu (nawet pocztą elektroniczną) w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

7.19. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Kupujący nie może korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

8. Warunki wynajmu towaru

8.1. Sprzedający (w punkcie 8 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zwany dalej jako ,,Wynajmujący”) oferuje klientom na swojej stronie internetowej e-Sklepu również możliwość czasowego wynajmu towaru za z góry określoną opłatą (czynsz) tymczasową (przez okres uzgodnionego terminu), na warunkach określonych w niniejszym punkcie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

8.2. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wypełnienie elektronicznego zamówienia wypożyczenia towaru na stronie www.belenka.pl. Przesłane następnie do Kupującego powiadomienie o otrzymaniu zamówienia przez elektroniczny system Wynajmującego jest wiążące dla obu Stron. Jednakże Wynajmujący może bez żadnych kosztów anulować zamówienie w ciągu 24 godzin przed wysyłką wypożyczonego przedmiotu lub do dnia Wynajmujący anuluje zamówienie przesyłając wiadomość e-mail na adres kontaktowy wskazany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Jeżeli Wynajmujący wysłał towar do Klienta w celu wynajęcia towaru, zanim anulowanie zamówienia zostało dostarczone Wynajmującemu przez Klienta, Klient zobowiązany jest zwrócić go na adres Wynajmującego w terminie 3 dni od dostarczenia wynajmowanego towaru.

8.3. Umowa najmu zawierana jest na czas określony. Klient określa w zamówieniu elektronicznym okres najmu z dokładną liczbą dni. Okres najmu zaczyna się od dnia następnego po dniu otrzymania towaru przez Klienta. Wynajem kończy się ostatniego dnia najmu. Okres najmu może zostać skrócony lub wydłużony za porozumieniem Stron umowy. Jeżeli towar nie został zwrócony po zakończeniu wynajmu, umowa najmu nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

8.4. Klient zobowiązany jest odesłać towar do Wynajmującego w ostatnim dniu najmu. Decyduje data stempla pocztowego. W przypadku, gdy Klient nie dopełni tego obowiązku, zobowiązany jest do zapłacenia Wynajmującemu kwoty za użytkowanie towaru wykraczającego poza umowę najmu, w kwocie, jak gdyby najem nadal trwał (tj. czynsz za 1 dzień x ilość dni, zwłoki z odesłaniem towaru).

8.5. Opłata za wypożyczenie towaru (czynsz) jest podana na stronie internetowej E-sklepu. Cena za wypożyczenie towaru jest doliczana do kosztów wysyłki, w wysokości wskazanej w zamówieniu elektronicznym zgodnie z wybranym sposobem dostawy. 

8.6. Wynajmujący wyśle ​​towar na adres Klienta podany w zamówieniu elektronicznym po uprzednim opłaceniu przez Klienta opłaty za wypożyczenie towaru (czynsz) wraz z kaucją Wysokość kaucji z tytułu wypożyczenia towaru podana jest oddzielnie dla każdego towaru . Kaucja zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni od daty zwrotu wypożyczonego towaru Wynajmującemu.

8.7. Klient nie ma prawa do podnajmu wynajmowanego towaru.

8.8. Klient nie ma prawa dokonywać żadnych przeróbek ani zmian w wynajmowanym towarze bez wyraźnej zgody Wynajmującego.

8.9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem wynajmowanego towaru.

8.10. Klient zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki powiadomić Wynajmującego o uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży wynajmowanego towaru telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanych na stronie internetowej E-sklepu.

8.11. Klient zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności majątkowej za wynajmowany towar.

8.12. Wynajmujący jest uprawniony do jednostronnego naliczania wszelkich należności, przysługujących mu w związku z umową najmu w stosunku do Klienta, oraz do potrącania ich z kwoty otrzymanej kaucji za wynajmowany towar, w szczególności dotyczy to zapłaty kary umownej na podstawie pkt. 8.11. niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Po dokonaniu stosownych rozliczeń, kwota pozostała z kaucji ulega zwrotowi na rzecz Klienta.

8.13. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie, w jakim został on mu dostarczony Zalecane jest ubezpieczenie przesyłki towaru, ponieważ Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.

9. Prywatność, rejestracja w E-sklepie i prawa autorskie

9.1. Odwiedzający E-sklep może założyć konto w serwisie Sprzedającego i zostać zarejestrowanym użytkownikiem.

9.2. Rejestracja w E-sklepie jest możliwa poprzez podanie potrzebnych danych rejestracyjnych oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na rejestrację, co daje zarejestrowanemu użytkownikowi możliwość kontrolowania swoich zamówień online, możliwość składania przyszłych zamówień bez potrzeby ponownego podawania danych kontaktowych, możliwość śledzenia historii wysyłki zamówienia oraz korzystanie z programu lojalnościowego Sprzedającego. Rejestracja w E-sklepie Sprzedającego jest bezpłatna. Zarejestrowany użytkownik ponosi tylko cenę za korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość, z których będzie korzystał wchodząc do E-sklepu i podczas rejestracji.

9.3. Ewentualne komplikacje podczas rejestracji w E-sklepie lub błędy związane z kontem użytkownika należy zgłosić Sprzedającemu. Jednakże Sprzedający nie gwarantuje, że system, a tym samym konto użytkownika będzie dostępne bez przerwy, głównie ze względu na niezbędne aktualizacje i naprawy sprzętu i oprogramowania.

9.4. Konto zarejestrowanego użytkownika jest chronione loginem lub adresem e-mail i hasłem. Zarejestrowany użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie tych danych logowania przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.

9.5. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w E-sklepie Sprzedającego.

9.6. Sprzedawca ma prawo usunąć konto użytkownika, jeśli zarejestrowany użytkownik nie korzystał z niego przez ponad 1 rok lub jeśli zarejestrowany użytkownik naruszył swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu.

9.7. Jeżeli zarejestrowany użytkownik prześle w E-sklepie jakikolwiek komentarz lub ocenę dotyczącą produktów Sprzedającego, zdjęcia lub inne dzieła chronione prawem autorskim, zarejestrowany użytkownik udzielił tym samym Sprzedającemu bezpłatnej, wyłącznej, NIEWYŁĄCZNEJ, nieograniczonej terytorialnej i czasowo licencji na publikację takiego dzieła oraz jego dalszych modyfikacji i komercyjnego wykorzystywania przez Sprzedającego. Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w E-sklepie takich działań, które naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności takie, które bez zgody naruszałyby prawa osobiste lub autorskie osób trzecich, które obrażałyby opinię publiczną treści lub nawołujące do przemocy, które są wulgarne lub w inny sposób ewidentnie niewłaściwe.

Ogólne informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych:

9.8. Kupujący, odpowiednio Klient lub Zarejestrowany Użytkownik (zwany dalej łącznie jako ,,Kupujący”) przyjmuje do wiadomości, że przy zawieraniu umowy ze Sprzedającym za pośrednictwem E-sklepu, z wykorzystaniem E-sklepu, podczas rejestracji w E-sklepie lub przy rejestracji do newslettera przetwarzane są dane osobowe. Ochrona takich danych podlega w szczególności przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych dostępnych jest w zakładce Polityki Prywatności.

Sprzedający zwraca również uwagę na fakt, że przy zawarciu umowy dane identyfikacyjne i kontaktowe podane przez Kupującego w jego zamówieniu są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z tej umowy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że bez dobrowolnego podania tych danych zawarcie i realizacja umowy nie są możliwe.

Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia będą przetwarzane przez czas wykonywania ustawowych obowiązków sprzedawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe w celu rejestracji w E-sklepie będą przetwarzane przez okres zainteresowania kupującego korzystaniem z konta użytkownika i usług związanych z rejestracją w E-sklepie.

Przetwarzanie danych osobowych Kupującego może zostać powierzone dostawcy E-sklepu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania E-sklepu oraz administratorowi systemu informatycznego Sprzedającego (np. niezależnym programistom), dostawcy usług księgowych przy rozliczaniu dokumentów podatkowych Sprzedającego. Sprzedający nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania opartego na przetwarzaniu danych osobowych Kupującego. Sprzedający nie zamierza przekazywać danych osobowych Kupującego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedającego dostępu do jego danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Obowiązek pisemnego zgłoszenia zmiany w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży będzie spełniony poprzez umieszczenie go na stronie www.belenka.pl 

10.2. Kupujący oświadcza, że ​​zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje ich treść. 

10.3. Wszelkie spory wynikające z umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony umowy w pierwszej kolejności polubownie. Jeśli zawarcie porozumienia nie j będzie możliwe, rozstrzygnięcie sporów będzie pozostawione właściwemu miejscowo i rzeczowo polskiemu sądowi powszechnemu.

10.4. Kupujący ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym w celu zażądania działań naprawczych, jeżeli nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedającego lub uważa, że ​​Sprzedający naruszył jego prawa. Jeżeli Sprzedający udzieli negatywnej odpowiedzi na żądanie Kupującego lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od daty wysłania, Kupujący ma prawo złożyć wniosek o alternatywne rozstrzygnięcie sporu (ADR). Wniosek o wszczęcie ADR składa się do Krajowego Organu Pozasądowego, korzystając ze specjalnej platformy lub przeznaczonego do tego formularza. Wykaz Krajowych Organów Pozasądowych dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/consumers... 

10.5. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do Klienta.

10.6. W stosunkach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, ., ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

10.7. W celu monitorowania i oceny zadowolenia Kupujących ze Sklepu Internetowego i oferowanych Towarów, Sprzedawca umożliwia Kupującemu wprowadzenie w Sklepie Internetowym swojej oceny, która zostanie wyświetlona w formie anonimowej dla danego Towaru w celach innych odwiedzających sklep internetowy.

10.8. Sprzedawca zapewnia autentyczność tych ocen poprzez udostępnienie opcji oceny tylko Kupującym, którzy dokonali zakupu w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem własnego systemu Sprzedawcy lub za pośrednictwem systemu przetwarzania ocen dostarczonego przez stronę trzecią. Wystawienie oceny jest całkowicie dobrowolne.

10.9. W przypadku, gdy system zbierania i przetwarzania ocen obsługiwany jest przez osobę trzecią, jako usługodawcę, osoba taka zostanie odpowiednio wskazana w wiadomości e-mail zawierającej opcję przekazania oceny Sprzedającemu, gdy zostaną spełnione warunki świadczenia dana usługa jest bardziej szczegółowo opisana na stronie internetowej tej osoby.

10.10. W każdym przypadku, gdy Kupujący przekaże Sprzedającemu swoją ocenę, udzielana jest niewyłączna i nieodpłatna licencja na korzystanie z oceny bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, która uprawnia Sprzedawcę do korzystania z oceny w dowolny sposób.

10.11. W każdym przypadku, gdy Kupujący przekaże Sprzedającemu swoją ocenę, udzielana jest niewyłączna i nieodpłatna licencja na korzystanie z oceny bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, która uprawnia Sprzedawcę do korzystania z oceny w dowolny sposób.

10.12. Dostarczeniem oceny Kupujący potwierdza, że ​​jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do swojej oceny w zakresie niezbędnym do wystawienia w Sklepie Internetowym. Udzielając licencji Kupujący potwierdza również, że ocena nie narusza praw autorskich osób trzecich.

10.13. Ocena Kupującego nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

10.14. Zabrania się korzystania z automatycznych narzędzi oceniających oraz ocen niepochodzących od Kupującego.

10.15. Sprzedawca może zamieszczać w Sklepie internetowym zarówno pozytywne, jak i negatywne recenzje, których nie wolno mu usuwać bez ważnego powodu. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia w całości lub w części wszystkich ocen niezgodnych z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

10.16. Recenzje nie są sponsorowane.

10.17. Sprzedający może zaproponować Kupującemu określone wynagrodzenie za dokonanie oceny, w szczególności w postaci rabatu na kolejny zakup, gdy warunki uzyskania i zastosowania takiego wynagrodzenia zawsze można ustalić indywidualnie - zgodnie z aktualną kampanią marketingową Sprzedawcy.

10.18. Sprzedawca publikuje poszczególne oceny chronologicznie, od najnowszej do najstarszej. Ocena wystawiona w innym języku może zostać przetłumaczona przez Sprzedającego.

10.19. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie w stosunku do Kupującego z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.

----

Warunki promocji

„Druga para butów z rabatem 50 %”

Art l Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod tytułem: „Druga para butów z rabatem 50 %” (dalej jako „Promocja Rabatowa”) określa warunki, zakres i reklamę promocji , tryb składania reklamacji oraz zwrotów w ramach promocj, zasady korzystania i uprawnienia uczestników biorących udział w promocji (dalej jako „Regulamin Promocji”).
 2. Organizator promocji:
  1. spółka Be Lenka s.r.o. z siedzibą pod adresem Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Republika Słowacka, REGON: 51085291, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie, wydział: s.r.o., akta nr: 68526/L, adres poczty elektronicznej: info@belenka.pl, kontakt telefoniczny: +421 948 191 469 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Firmą Be Lenka”).
  2. spółka Be Lenka Stores, s.r.o., z siedzibą Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, REGON: 53173872, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie, oddział s.r.o., akta nr: 75195/L, adres poczty elektronicznej: info@belenka.pl, kontakt telefoniczny : +421 948 191 469 (dalej „Organizator” lub „Firma Be Lenka”).
 3. Promocja jest realizowana za pośrednictwem Organizatora :
  1. w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.belenka.sk, www.belenka.cz, www.belenka.com, www.belenka.de, www.belenka.es, www.belenka.fr, www.bel &nbsenka.pl, www.belenka.it., (dalej jako „Sklep Internetowy”) ,
  2. w sklepach stacjonarnych pod adresem prowadzenia działalności: Be Lenka, Námestie Andreja Hlinka 7B, 01001 Žilina oraz PLAN BE, Mlynské nivy 5A , 82109 Bratislava (dalej „ Sklep stacjonarny”).
 4. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie Klienci, którzy spełniają warunki uczestnictwa w promocji . To czyni Cię uczestnikiem tego wydarzenia. (dalej jako „Uczestnik promocji”).

Art II. Przedmiot promocji i warunki korzystania z promocji

 1. Przedmiotem promocji rabatowej jest możliwość skorzystania z promocji rabatowej przez Uczestników promocji rabatowej na warunkach określonych w Regulaminie promocji rabatowej, w tym 50 % rabatu na sztukę, tańszą parę butów (dalej zwaną jako „Przedmiot promocji rabatowej”).
 2. Promocja rabatowa obowiązuje od 5 lutego 2024 roku do 14 lutego 2024 roku, 23:59 PT, na zakupy w sklepie internetowym oraz na zakupy w sklepach stacjonarnych (dalej „Czas trwania promocji”).
 3. Promocja rabatowa dotyczy zarówno towarów nieprzecenionych jak i przecenionych, przy czym uczestnik promocji może zastosować maksymalny rabat 50 % na drugą, tańsza parę butów.
 4. Rabat promocyjny obowiązuje:
  1. w sklepach stacjonarnych automatycznie przy płatności w kasie,
  2. przy zakupie w sklepie internetowym po wprowadzeniu kodu LOVE50.
 5. Promocja rabatowa może być łączona tylko z rabatami zamieszczonymi w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym, jednak maksymalnie do 50 % kwoty rabatu.
 6. Rabat jest uwarunkowany zakupem co najmniej 2 produktów. W przypadku zakupu przez Uczestnika akcji więcej niż 2 par produktów (tj. 3 lub więcej par butów) Rabat może dotyczyć tylko 1 najtańszego produktu. Jeżeli w zamówieniu elektronicznym znajduje się kilka towarów, a części z nich nie ma na magazynie, Sprzedawca informuje o tym Kupującego, przy czym nie ma możliwości podzielenia takiego zamówienia na kilka dostaw.
 7. Promocja rabatowa nie obejmuje (nie pomniejsza) kosztu dostawy produktów zakupionych w ramach promocji rabatowej w sklepie internetowym, który w całości ponosi Uczestnik promocji.
 8. Przy zakupie produktów w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym uczestnik ma prawo, ale nie obowiązek, skorzystać z Rabatu. Nie wyklucza to prawa Firmy Be Lenka do wprowadzenia mechanizmu automatycznego udziału w Promocji Rabatowej na rzecz Uczestnika promocji.
 9. W okresie trwania promocji każdy Uczestnik promocji może wielokrotnie skorzystać z Promocji Rabatowej, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków promocji Rabatowej.
 10. Ważność promocji rabatowej jest obwarowana warunkiem zawieszającym, który polega na tym, że Uczestnik Promocji rabatowej nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do któregokolwiek z produktów zakupionych w ramach Promocji rabatowej, który nie został przeceniony, nawet po zakończeniu okresu trwania Promocji. Oznacza to, że jeśli Uczestnik zatrzyma produkt przeceniony, ale w ramach Odstąpienia od umowy Be Lenka s.r.o. zwróci droższy produkt, traci prawo do uzyskanej promocji. W takim przypadku roszczenie Firmy Be Lenka o dopłatę ceny produktu, który był pierwotnie przeceniony, zostanie potrącone z roszczeniem Uczestnika o zwrot ceny za towar, który został zwrócony w ramach Odstąpienie od umowy.Art III. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące odpowiednich działań są wymienione w Ogólnych Warunkach Sprzedaży sklepu internetowego na stronie internetowej https://www.belenka.pl/ogolne-warunki-sprzedazy/ w części 7 Warunki gwarancji i polityka zwrotów.

Art IV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorąc udział w promocji rabatowej akceptuje regulamin promocji rabatowej.
 2. Niniejszy regulamin Promocji Rabatowej dostępny jest pod adresem URL: https://www.belenka.pl/love50/
 3. Firma Be Lenka s.r.o. ma prawo do przedłużenia, odwołania lub zmiany Promocji rabatowej w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Informacja o odwołaniu, przedłużeniu lub zmianie zostanie przekazana za pośrednictwem sklepu internetowego i nie później niż na dwa dni przed jego przedłużeniem, odwołaniem lub zmianą.
 4. Be Lenka s.r.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników Promocji rabatowej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie ochrony danych osobowych firmy Be Lenka s.r.o., który jest dostępny pod adresem URL: https://www.belenka.pl/polityka-prywatnosci/

Žilina, 1 lutego 2024