Statut konkursu konsumentskiego

STATUT KONKURSU KONSUMENTSKIEGO

spółki handlowej Be Lenka s.r.o

Art. I. Postanowienia wstępne

1. Firma Be Lenka s.r.o. z siedzibą pod adresem  Obchodná 9076/3D, 010 08 Žilina, Republika Słowacka, numer identyfikacyjny: 51085291, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro, sygn. akt: 68526/L, adres e-mail: info@belenka.com, kontakt telefoniczny: +421 948 191 469 (zwany dalej „Ogłaszający”) wydaje następujący statut (zwany dalej „Statutem”) regulujący przebieg i zasady konkursu konsumenckiego, którego szczegółowy opis zawiera art. II. (zwany dalej „Konkursem”).

2. Uczestnicząc w Konkursie uczestnicy potwierdzają, że zapoznali się wcześniej z niniejszym Statutem i wyrażają zgodę na warunki Konkursu, które są w nim uregulowane.

Art. II. Więcej informacji o głównych warunkach Konkursu

Ogłaszający informuje o głównych warunkach Konkursu:

  1. Konkurs trwa od 8.05.2024 do 12.05.2024.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto wpisze komentarz pod postem konkursowym na Facebooku Be Lenka lub koncie Instagram @belenka_barefoot.
  3. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany najpóźniej do 13.05.2024 r., przy czym wybór Zwycięzcy będzie miał charakter losowy.
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone Zwycięzcy za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram. Jeżeli pozostali uczestnicy nie zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu w powyższym terminie, oznacza to, że nie zostali wybrani.
  5. Zwycięzca Konkursu otrzyma następującą nagrodę: kod rabatowy 100% na zakup jednej pary barefoot butów Be Lenka Velocity w dowolnym kolorze. 
  6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom najpóźniej do 31.05.2024 i będzie można je odebrać lub wyczerpaćnajpóźniej do 31.08.2024 r.Art. III. Dodatkowe warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne – Konsumenci (zwane dalej „Konkurentem” lub „Uczestnikiem Konkursu”).

2. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba spełniająca warunki udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Statutem.

3. Osoby pozostające w stosunku pracy lub w innym podobnym stosunku pracy z Ogłaszającym lub Partnerem Konkursu, bądź osoby bliskie tym osobom zgodnie z § 116 ustawy nr 2007/2015. 40/1964 Dz.U., Kodeks Cywilny. W przypadku, gdy taka osoba zostanie zwycięzcą Konkursu, nagroda nie zostanie jej przyznana. Podobnie Nagroda nie zostanie wydana w przypadku, gdy Ogłaszający odkryje lub będzie miał uzasadnione podejrzenie popełnienia oszukańczego lub nieuczciwego zachowania przez jednego z Uczestników lub inną osobę, która pomogła danemu Uczestnikowi w zdobyciu nagrody.

4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, chyba że art. II. nie stanowi inaczej.

5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy naruszą warunki Konkursu.

6. Jeżeli warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie komentarza, recenzji, zdjęcia lub innego wyniku twórczej aktywności umysłowej Uczestników (zwanej dalej „Dziełem” ) , to poprzez przekazanie takiego Dzieła Reklamodawcy, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej zgody na wykorzystanie Dzieła w celach komercyjnych i niekomercyjnych, na wszelkie możliwe sposoby. W szczególności dzieło może być w jakikolwiek sposób zwielokrotniane, udostępniane publicznie, utrwalane na dowolnym nośniku technicznym, redagowane lub łączone z innymi utworami autorskimi. Zgoda ta zostaje udzielona jako wyłączna i nieograniczona terytorialnie, na czas trwania autorskich praw majątkowych Uczestnika, przy czym zarówno Organizator, jak i Partner są uprawnieni do udzielenia sublicencji na korzystanie z Dzieła lub mogą dalej przekazywać zgodę na korzystanie z tego Dzieła według własnego uznania, bez żadnych ograniczeń.

Art. IV. Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w art. II., od 00:00:00 pierwszego dnia Konkursu do godziny 23:59:59. w ostatnim dniu Konkursu.

2. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Konkursie, zostaną automatycznie zakwalifikowani do losowania nagród, które szerzej określa art. II.

3. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikom przez Ogłaszającego lub jednego z Partnerów Konkursu (jeżeli taki Partner jest wymieniony w art. II), w terminach określonych niniejszym Statutem.

4. W przypadku, gdy zwycięzca nie otrzyma nagrody na adres dostawy zgłoszony Ogłaszającemu i/lub Partnerowi lub w inny uzgodniony sposób dostarczenia nagrody, traci do niej prawo, a nagroda przepada na rzecz Organizatora i/lub Partnera, który może zdecydować o wyborze zastępcy zwycięzcy. W tej sytuacji zwycięzcy nie przysługuje żadne odszkodowanie od Organizatora ani Partnera.

5. Ani Ogłoszeniodawca, ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za wady wygranych, jak również nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika w związku z wykorzystaniem (realizacją) wygranych. Wyklucza się żądanie wygranych w formie nieodpłatnych korzyści. Ani Reklamodawca, ani Partner nie udzielają gwarancji na wygrane, nie zapewniają żadnej rekompensaty za wygrane lub ich części, ani nie zwracają ich wartości pieniężnej.

Art. V. Ochrona danych osobowych

1. Dobrowolnie podane dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Ogłoszeniodawcę przede wszystkim w celu wzięcia udziału w Konkursie, oceny Konkursu, przekazania Nagród, realizacji i obrony praw i roszczeń Reklamodawcy i Partnera, oraz ewentualnie zostać wykorzystane również do innych celów, jeżeli Reklamodawca i/lub Partner uzyska odpowiedni tytuł prawny do przetwarzania, o czym Uczestnik Konkursu zostanie każdorazowo poinformowany.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych we wskazanych celach jest tytuł prawny będący prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1. litera f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE („RODO”), który jest zainteresowany realizacją celów określonych w paragrafie poprzednim, co nie byłoby możliwe bez podania danych osobowych uczestników Konkursu.

3. Jeżeli uczestnik Konkursu wyrazi także odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane kontaktowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, tj. w celu oferowania usług biznesowych, usług oraz badań rynkowych, w tym przesyłania informacji o organizowanych wydarzeniach, produktów i innych działań Reklamodawcy lub Partnera (w zależności dla kogo wyrażona jest ta zgoda), o ile Uczestnik Konkursu jest zainteresowany wysyłaniem takich wiadomości. Tytułem prawnym w takim przypadku jest zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej określonych celach wyłącznie przez Ogłaszającego i Partnera (w przypadku przekazania wygranej przez Partnera).

5. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a) Na potrzeby udziału i oceny Konkursu przetwarzanie odbywa się przez Ogłaszającego jako operatora i przetwarza: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika.

b) W przypadku przyznania nagród przetwarzanie odbywa się przez Reklamodawcę lub Partnera jako operatora albo przez Reklamodawcę jako pośrednika, w zależności od tego, kto został wyznaczony jako osoba przekazująca nagrody w warunkach Konkursu, przy czym dana osoba przetwarza: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika.

c) W celu komunikacji marketingowej przetwarzanie odbywa się przez Ogłaszającego i/lub Partnera (w zależności od tego, kto udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych), przy czym osoby te przetwarzają następujące dane: adres e-mail uczestnika Konkursu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

7. Kategorie możliwych odbiorców danych osobowych: Ogłaszający, Partner Konkursu, osoby pełniące funkcję pośredników (dostawcy, dostawcy usług księgowych, usług newslettera, administratorzy systemów CRM, dostawcy usług hostingowych itp.).

8. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że przysługują mu prawa wynikające z RODO, prawo żądania od właściwego operatora dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

9. Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Dane osobowe będą przetwarzane zawsze przez czas niezbędny do realizacji podanych celów przetwarzania, z uwzględnieniem wymogów dotyczących okresów archiwizacji przechowywania danych określonych przepisami prawa. Tj. przez czas trwania Konkursu, przez okres przewidziany ustawą o podatku dochodowym (lub innymi przepisami prawa) oraz przez okres, w którym zgodnie z właściwymi przepisami prawa przysługują prawa i roszczenia wynikające z udziału w Konkursie oraz z dostawy i Realizacja Nagród może nastąpić z uwzględnieniem terminów przedawnienia zgodnie z Ustawą nr. 40/1964 Zb.

Art. VI. Postanowienia końcowe

1. Ogłaszający oświadcza, że operatorzy portali społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn nie są w żaden sposób zaangażowani w Konkurs i nie mają żadnych zobowiązań wobec Uczestników.

2. Ogłaszający informuje, że organem nadzorczym, z którym Uczestnicy mogą się kontaktować w związku z konkursem, jest Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej Kraju Żylińskiego z siedzibą Predmestská 71, PO Box B-89, 011 79 Žilina, Słowacja.

3. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Konkursu oraz zmiany warunków Konkursu poprzez opublikowanie aktualnej wersji niniejszego Statutu lub dodatkowych informacji o Konkursie na stronie internetowej Ogłoszeniodawcy. Uczestnik, który nie wyraża zgody na taką zmianę, ma prawo wycofać się z Konkursu w terminie trzech (3) dni od opublikowania tej zmiany na stronie internetowej Reklamodawcy, pod rygorem uznania, że akceptuje zmianę w warunkach Regulaminu. Konkurs.

4. Ogłaszający informuje, że zwycięzca będący rezydentem podatkowym Republiki Słowackiej zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od wartości nagrody niepieniężnej, o ile wartość ta przekracza 350 EUR. W takim przypadku ogłaszający ma obowiązek wydać zwycięzcy zaświadczenie o wygranej, którym zwycięzca będzie się posługiwał przy dopełnianiu powyższych obowiązków.

5. Stosunki prawne nieuregulowane niniejszym Statutem regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej.

6. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 29.1.2024.

Be Lenka s.r.o.